zamknij

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPAKOWANIA.ONLINE

Obowiązuje od dnia: 28.10.2014


I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu OPAKOWANIA.ONLINE.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego OPAKOWANIA.ONLINE.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem OPAKOWANIA.ONLINE, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym OPAKOWANIA.ONLINE;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TOP-CHEM Ewa Waszczuk a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem OPAKOWANIA.ONLINE.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem OPAKOWANIA.ONLINE, prowadzony jest przez TOP-CHEM Ewa Waszczuk z siedzibą w Warszawie przy ul. Głowackiego 108. NIP 118-178-82-50 Regon 141244477
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub do urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa TOP-CHEM Ewa Waszczuk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego wobec osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu OPAKOWANIA.ONLINE oraz
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie internetowym.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. TOP-CHEM Ewa Waszczuk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TOP-CHEM Ewa Waszczuk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TOP-CHEM Ewa Waszczuk.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TOP-CHEM Ewa Waszczuk.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Zabronione jest w szczególności:
a) dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa (na przykład treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich),
b) korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego (na przykład szkodliwego) oprogramowania lub urządzeń,
c) podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla TOP-CHEM Ewa Waszczuk,
b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.9. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową OPAKOWANIA.ONLINE, dokonać wyboru towaru z dostępnej oferty Sklepu internetowego podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz złożyć Zamówienie. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. Klient może także opisać w uwagach do Zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie Sklepu internetowego, a które chciałby zamówić. W tym wypadku TOP-CHEM dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do Zamówienia – zgodnie z intencją Klienta – wszystkie, wskazane produkty. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku. TOP-CHEM nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia a dostarczonymi w zamówieniu i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta, Klientowi nie przysługuje roszczenie o wymianę towaru na inny, zaś TOP-CHEM nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz prawo do dokonania zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. TOP-CHEM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu oraz Zamówień, których treść wzbudza u osoby odpowiedzialnej za przyjęcie Zamówienia wątpliwości, których nie uda się potwierdzić oraz Zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z TOP-CHEM Ewa Waszczuk Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę uważa się za zawartą od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami obowiązującego prawa.

V. Realizacja i Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Realizacja Zamówień odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00. Sklep internetowy jest nieczynny (a przez to – nie realizuje Zamówień) w Nowy Rok, Wielkanoc, Poniedziałek wielkanocny, Święto Pracy, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości, Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt), Boże Narodzenie (drugi dzień świąt). Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia Sklepu internetowego po wcześniejszej informacji umieszczonej w ramach witryny OPAKOWANIA.ONLINE.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub POCZTA-POLSKA.
5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od chwili zaksięgowania płatności w systemie płatności elektronicznych.
5.5. Do dostarczonego zamówienia dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier odpowiedzialny za dostarczenie Zamówienia przekazuje na ręce odbiorcy oryginał dokumentu.
5.6. TOP-CHEM Ewa Waszczuk zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy.
5.7. TOP-CHEM Ewa Waszczuk zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika, rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.
5.8. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym Zamówieniem, TOP-CHEM Ewa Waszczuk zastrzega sobie prawo do realizacji przesyłki bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący Zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Do cen Towarów doliczyć należy Koszt dostawy, który podany jest w cenniku usług. Koszt dostawy jest ponadto wyświetlany podczas składania Zamówienia. TOP-CHEM dopuszcza możliwość zmiany Kosztów dostawy Zamówienia. W takich przypadkach, Klient zostanie poinformowany o zmianach taryfikatora i poproszony o akceptację nowego Kosztu wysyłki.
6.3. W wypadku, gdy Klient poda w ramach formularza nieprawidłowy kod wysyłki – TOP-CHEM zastrzega sobie prawo do ponownego przeliczenia opłaty za transport w oparciu o prawidłowy kod pocztowy.
6.4. W przypadku, gdy dołączenie do Zamówienia produktów opisanych przez Klienta w formularzu uwag sprawi, że łączna waga przesyłki przekroczy kolejny przedział taryfikatora – TOP-CHEM rości sobie prawo do przeliczenia wartości dostawy zamówienia.
6.5. Klient ma możliwość dokonania płatności za złożone Zamówienie za pomocą przelewu bankowego wykonanego na konto wskazane na stronie Sklepu internetowego TOP-CHEM, gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy TOP-CHEM, gotówką przekazaną kurierowi w momencie dostawy lub za pośrednictwem systemu szybkich płatności online transferuj.pl (regulamin korzystania z serwisu - kliknij tu). W przypadku dokonywania płatności za pomocą przelewu bankowego lub systemu transferuj.pl – w tytule przelewu wpisać należy numer Zamówienia. W przypadku błędnego zatytułowania przelewu – Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a przekazane na rachunek TOP-CHEM środki zostaną zwrócone na konto nadawcy w przeciągu 7 dni roboczych.
6.6. TOP-CHEM Ewa Waszczuk może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia, przy czym dla zamówień, których wartość przekroczy 4000 zł rabat ten może wynosić do 10%. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego Zamówienia
6.7. W przypadku, gdy (przy płatności na konto) należność za zakupione towary nie zostanie uregulowana w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia – TOP-CHEM Ewa Waszczuk ma prawo anulować Zamówienie.
6.8. TOP-CHEM Ewa Waszczuk zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Klienta artykułów.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie należy wysyłając na adres: TOP-CHEM, Aleja 20-lecia 13, 96-515 Teresin, Polska (wjazd od ul. Świętokrzyskiej)
Tel.: +48 22 280 99 77
Tel. kom.: +48 885 732 732
Wjazd przy sklepie Biedronka
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: TOP-CHEM Ewa Waszczuk, Aleja 20-lecia 13, 96-515 Teresin, Polska (wjazd od ul. Świętokrzyskiej).
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.6. Klient ma prawo anulować zamówienie, jednak anulowanie nie może nastąpić później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji Zamówienia (dla Zamówień realizowanych przez kurierów TOP-CHEM) lub nie później niż do godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego niż dzień realizacji zamówienia (dla Zamówień dostarczanych poza Warszawę i realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską). Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.
7.7. TOP-CHEM Ewa Waszczuk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta, jednak nie później niż na godzinę przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od Umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników TOP-CHEM Ewa Waszczuk.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. TOP-CHEM Ewa Waszczuk odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@top-chem.pl. TOP-CHEM Ewa Waszczuk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.

IX. Gwarancja i rękojmia
9.1. TOP-CHEM Ewa Waszczuk oraz Sklep internetowy OPAKOWANIA.ONLINE nie są producentami sprzedawanych Towarów.
9.2. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie internetowym podlegają gwarancji ze strony producenta, zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
9.3. Jeśli warunki gwarancji określone przez producenta odbiegają od postanowień prawa polskiego na niekorzyść Klienta, Klient ma prawo domagać się od producenta naprawy gwarancyjnej Towaru, wymiany Towaru na nowy lub zwrotu kosztów zgodnie z postanowieniami prawa polskiego.
9.4. Sklep internetowy na wszystkie zakupione Towary udziela rękojmi na warunkach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
9.5. Zgodnie z postanowieniami prawa polskiego Klient ma prawo dokonać wyboru pomiędzy wykorzystaniem postanowień gwarancji lub rękojmi.
9.6. Reklamacje wynikające z postanowień gwarancyjnych należy kierować bezpośrednio do producenta Towaru lub – jeśli nie jest to możliwe – bezpośrednio do Sklepu internetowego (za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: info@top-chem.pl).
9.7. Reklamacje wynikające z obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie rękojmi należy kierować bezpośrednio do Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: info@top-chem.pl.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TOP-CHEM Ewa Waszczuk a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TOP-CHEM Ewa Waszczuk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę TOP-CHEM Ewa Waszczuk.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.